Könyvtárhasználati szabályzat

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

 

  1. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI

A kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki regisztráltatja magát és a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezően elismeri.

Az intézmény helyhez kötött szolgáltatásai a mindenkor érvényes nyitvatartási időben vehetők igénybe.

A használók lehetnek könyvtári tagok és könyvtárlátogatók.

Regisztráció

A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja. A regisztráció a könyvtárhasználó adatainak személyesen történő nyilvántartásba vétele. A regisztráció során látogatójegyet kap a könyvtárlátogató.

Beiratkozás, könyvtári tagság

A könyvtár az alapszolgáltatáson túl egyéb szolgáltatásainak igénybevételére is jogosít.

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és lakcímkártyával: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme és igazolvány vagy útlevél száma.

A beiratkozás személyesen, a belépési és adatkezelési nyilatkozat kitöltésével történik, melyet az olvasó aláírásával hitelesít.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A tagság érvényessége a beiratkozástól számított egy évre szól, megújítása a tagdíj befizetésével és az adatok egyeztetésével történik. A mindenkori beiratkozási díjat az aktuális díjszabás tartalmazza.

A Könyvtár névre szóló olvasójegy kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.

16 év alatti gyermek, illetve más nem cselekvőképes személy beiratkozása esetében szükséges a Kezességvállaló. A Kezességvállaló kezességet vállal a könyvtárba beiratkozott kiskorúért, illetve nem cselekvőképes személyért.

Kutatójegy váltása

Kutatójegyet csak érvényes regisztrációval rendelkezők válthatnak. A jegy adott napra érvényes. A kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzésen kívül, minden szolgáltatás igénybe vehető vele.

Kedvezmények

Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 év alatti és 70 év feletti személy beiratkozásakor, valamint könyvtári dolgozóknak és muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak.     
Könyvtárunk 50 %-os kedvezményt nyújt a fogyatékkal élőknek, nyugdíjasoknak, és a 16 év feletti érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak.

A kedvezmények jogosságát igazolni kell: nyugdíjas igazolvány, érvényes diákigazolvány, fogyatékkal élők igazolványa.

 

  1. SZOLGÁLTATÁSOK

Térítés nélkül (ingyenes könyvtári látogatójeggyel) igénybe vehető alapszolgáltatások:

könyvtárlátogatás, gyűjteményrészek helyben használata (kivéve a helyismereti gyűjtemény, amely kutatójeggyel használható), katalógusok használata, folyóirat helyben olvasása, wifi

Térítéses szolgáltatásaink

dokumentum kölcsönzés (könyv, folyóirat, kotta, térkép, hanglemez, kazetta, diafilm, CD, DVD, Video)

könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, számítógéphasználat, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás,

CD-, DVD-írás (fájlok írása, nem másolás!), FAX küldés-fogadás

Kölcsönzés

A kölcsönzés a saját névre szóló érvényes olvasójeggyel történik.

A szabadpolcon elhelyezett könyvek közül mindenki maga választja ki a számára szükséges dokumentumot.

A könyvtárból 10 (kiegészítő tagság nélküli) dokumentum kölcsönözhető ki alkalmanként: a könyvek, hangoskönyvek, diafilmek, CD 3 hétre, a folyóiratok 1 hétre.

A gyerekek csak a korosztályi érdeklődésüknek megfelelő dokumentumokat kölcsönözhetnek.

A kézikönyvtári dokumentumok kölcsönzése a könyvtár zárva tartásának idejére történik térítés ellenében.

Kiegészítő tagság

DVD a felnőttrészlegbe történő beiratkozás mellett megfelelő kiegészítő tagsággal kölcsönözhető (3 darab 1 hét időtartamra). Itt nincs hosszabbítási lehetőség. E dokumentumok kölcsönzésének lejártakor nem küldünk felszólítót, a visszahozatalkor kell megtéríteni a késedelmi díjat.

Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő keresett dokumentum előjegyezhető személyesen, telefonon vagy e-mailen és az online katalóguson keresztül is.

Hosszabbítás

Amennyiben nincs előjegyzés a kikölcsönzött dokumentumokra, a könyvtárhasználó személyes, telefonos, vagy e-mailes kérésére kétszer meghosszabbítjuk a lejárat idejét.

Késedelem

Ha a használó nem kéri a hosszabbítást és a megadott határidőre nem hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, akkor a kölcsönzési idő lejárta után 60 nappal felszólítót küldünk és késedelmi díjat számolunk fel, melynek mértékét szintén a díjszabás tartalmazza.

Dokumentumtérítés

Minden olvasó köteles a használt dokumentumokért anyagi felelősséget vállalni, az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot köteles pótolni vagy a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket megtéríteni. A dokumentumok kiszámításának értékét szabályzat tartalmazza.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk tagjainknak azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg a könyvtár állományában. A hazai vagy külföldi könyvtárból érkezett dokumentumokra a kölcsönadó könyvtár szabályai és feltételei vonatkoznak.

Az olvasót terheli a dokumentum postaköltsége, melyről előzetesen a várható költségek vállalásáról írásban (nyomtatványon) nyilatkozni szükséges.

Számítógéphasználat

A számítógép használatát a számítógépeknél található számítógéphasználati szabályzat tartalmazza.
Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézéshez (a 2011. évi CLXXIV. törvénnyel módosított 2004. évi CXL tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól értelmében), az olvasói számítógépek térítés nélkül használhatók, azonban szükséges hozzá a könyvtári regisztráció.

Reprográfiai szolgáltatás

A könyvtár az állományába tartozó dokumentumokból az 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról rendelkezéseinek betartásával fénymásolatot készíthet.

Ruhatár

Valamennyi könyvtárlátogató, beleértve a rendezvények résztvevőit is, köteles kabátját és táskáját a ruhatárban vagy az előtérben található zárható értékmegőrző szekrényekben elhelyezni, melyek használata díjmentes.

A könyvtárhasználók kötelezettségei

A használók kötelesek a könyvtárakban általában elvárható viselkedést tanúsítani. A többi olvasó, látogató művelődését, munkáját nem zavarhatják meg. A könyvtár olvasói tereiben tilos étkezni, italt fogyasztani, továbbá a könyvtár egész épületében hangoskodni, futkározni, életvitelszerűen tartózkodni.

Vizes, sáros időben a felnőtt olvasói térben a könyvtári papucs viselése kötelező.

Tilos háziállatot bevinni intézményünk egész területére, kivételt képez a vakvezető és segítő kutya.

Eszközeink és dokumentumaink védelme érdekében kérjük könyvtárhasználóinkat a könyvtárhoz illő ápolt, tiszta megjelenésre.

Az intézmény minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett korlátozhatja a használati jogot. Időlegesen vagy véglegesen kizárjuk az intézményből azt a látogatót, aki megjelenésével, vagy viselkedésével zavar másokat a könyvtár rendeltetésszerű használatában. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik a szándékosan kárt okozó vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyre.

Szükség esetén ilyenkor kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben a könyvtár.

Az olvasók a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik az „Olvasók könyvé”-ben és személyesen a könyvtár igazgatójának vagy az intézmény fenntartójának.

Jelen könyvtárhasználati szabályzat módosítását a használók is kezdeményezhetik.

Olvasói panaszok

Az olvasók és a könyvtárlátogatók - amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamely intézkedését sérelmezik - a könyvtár vezetőjéhez fordulhatnak, illetve a könyvtár panaszkezelési szabályzatának megfelelően a panaszbejelentő űrlap kitöltésével hivatalos panaszkezelést kezdeményezhetnek.